Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Ταξινόμηση γλωσσών προγραμματισμού

[πηγή]


Όλες οι γλώσσες προγραμματισμού που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, αντιπροσωπεύουν διάφορες ιδέες πάνω στον προγραμματισμό και η κάθε μία είναι συνήθως καλύτερα προσαρμοσμένη σε ορισμένες κατηγορίες προβλημάτων. Η μεγάλη πλειοψηφία των γλωσσών ανήκει στην κατηγορία των διαδικασιακών (procedural) γλωσσών. Είναι γνωστές επίσης και ως αλγοριθμικές γλώσσες, γιατί είναι σχεδιασμένες για να επιτρέπουν την υλοποίηση αλγορίθμων. Άλλες κατηγορίες γλωσσών υψηλού επιπέδου είναι:
  • Αντικειμενοστραφείς γλώσσες (object-oriented languages).
  • Συναρτησιακές γλώσσες (functional languages) π.χ LISP.
  • Μη διαδικασιακές γλώσσες (non procedural languages) π.χ PROLOG. Χαρακτηρίζονται επίσης ως γλώσσες πολύ υψηλού επιπέδου.
  • Γλώσσες ερωταπαντήσεων (query languages) π.χ SQL.
Μια άλλη ταξινόμηση που μπορεί να προκύψει με βάση την περιοχή χρήσης. Με αυτό το κριτήριο διακρίνουμε:
  • Γλώσσες γενικής χρήσης. Θεωρητικά κάθε γλώσσα γενικής χρήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος. Στην πράξη ωστόσο κάθε γλώσσα έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται καλύτερα σε ορισμένη κατηγορία προβλημάτων
  1.    Γλώσσες επιστημονικής κατεύθυνσης (science oriented languages) π.χ FORTRAN
  2.     Γλώσσες εμπορικής κατεύθυνσης (business-oriented language) π.χ COBOL
Ας σημειωθεί ότι ορισμένες γλώσσες  τα καταφέρνουν εξίσου καλά και στους δυο προηγούμενους τομείς π.χ BASIC, Pascal
  1. Γλώσσες προγραμματισμού συστημάτων (system programming languages) π.χ C.
  2. Γλώσσες τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence languages) π.χ LISP, PROLOG  
  •  Γλώσσες ειδικής χρήσης. Πρόκειται για γλώσσες που χρησιμοποιούνται σε ειδικές περιοχές εφαρμογών όπως π.χ στα γραφικά με υπολογιστή, στη ρομποτική, στη σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, στα Συστήματα Διοίκησης Βάσεων Δεδομένων, στην εκπαίδευση μέσο υπολογιστή κ.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου