Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Λέξεις ακατάλληλες για μεταβλητές για την C++

Λέξεις κλειδιά της C++

asm / auto / break / case / catch / char / class / const /continue / default / delete / do / double / else / enum / extern / float / for / friend / goto / if / inline / int / long / new / operator / private / protected / public / register / return / short / signed /  sizeof / static / struct / switch / template / this / throw / try / typedef / union / unsigned / virtual / void / volatile / while

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου